Razem dla klimatu! Ale dlaczego?

Zmiana klimatu to obecnie największe wyzwanie, przed jakim stoi ludzkość. Wielu naukowców i naukowczyń uznaje wręcz, że jest to największe wyzwanie w historii naszego gatunku, podkreślając, że jeśli nie podejmiemy działań na rzecz ochrony klimatu, życie, jakie znamy, nie będzie możliwe na naszej planecie już za kilkadziesiąt lat.

Jednakże skutki zmiany klimatu widoczne są już dzisiaj na całym świecie. Susze, pożary wielkich terenów na północy globu, podnoszenie się poziomu wód w oceanach i morzach, przy równoczesnym ich zakwaszeniu, silniejsze huragany i tajfuny, podnoszące się temperatury prowadzące do tego, że pewne części naszej planety już wkrótce nie będą mogły być zamieszkiwane przez człowieka - to dzieje się już teraz i ma wpływ na życie wielu milionów osób. Również w naszym kraju widzimy efekty globalnego ocieplenia: pustynnienie, coraz gwałtowniejsze burze, zimy pozbawione śniegu. Czekają nas coraz bardziej upalne lata, które będą stanowić zagrożenie dla dzieci, osób starszych i tych, które mają problemy z krążeniem. 

Skutki zmiany klimatu prowadzą również do innych zjawisk, takich jak masowe migracje z terenów, na których przeżycie stało się w praktyce niemożliwe lub znacznie utrudnione. Ze względu na to, że państwa zmuszone są do przeznaczania coraz większych kwot na adaptację do zmiany klimatu i naprawianie szkód powstałych w wyniku jej skutków, odpowiedź na pozostałe wyzwania, takie jak dostęp do edukacji czy zdrowia, zostaje przesuniętych na dalszy plan. Zmiana klimatu ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz prowadzi do dalszego pogłębiania nierówności społeczno-ekonomicznych na świecie i w ramach państw.

Jednocześnie zmiana klimatu jest wyzwaniem, przed którym stoimi wszyscy razem, jako społeczność międzynarodowa. Dlatego też wszyscy, razem musimy podjąć działania na rzecz ochrony klimatu! 

Edukacja medialna w klimacie - dlaczego to ważne?

Zmiana klimatu to temat, który coraz częściej pojawia się w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych, które są głównym źródłem informacji dla młodych ludzi. Przekazy o zmianie klimatu, które do nas docierają, są jednak w wielu przypadkach ze sobą sprzeczne, coraz częściej jesteśmy również narażeni na treści dezinformacyjne. Powoduje to brak zrozumienia tematu i działań, jakie możemy podejmować, aby chronić naszą planetę. Z drugiej strony, coraz częściej jesteśmy obiorcami i odbiorczniami przekazów katastroficznych, które mogą prowadzić do depresji klimatycznej i demotywacji.

Umiejętność rozpoznania rzetelnych informacji na temat zmiany klimatu, jej przyczyn i skutków na poziomach lokalnym i globalnym, jest niezbędna, abyśmy mogli zrozumieć złożoność tego zjawiska. Ważne jest też umiejętne operowanie językiem i tworzenie komunikatów o zmianie klimatu w taki sposób, aby nie zniechęcać, a raczej motywować do podejmowania działań w celu stworzenia odpowiedzialnych klimatycznie społeczności.

Dlatego też w naszym nowym programie łączymy edukację o zmianie klimatu z edukacją medialną. 

1Planet4All - Razem dla klimatu!

Czy zmiana klimatu rzeczywiście jest zjawiskiem negatywnym? Jakie są jej faktyczne przyczyny i skutki? Jak w przekazie medialnym odróżnić rzetelne informacje od tych, których celem jest dezinformacja? Z jakich źródeł czerpać wiedzę na temat zmiany klimatu, aby nie powielać nieprawdziwych informacji? Jak przekazywać te informacje dalej w taki sposób, aby motywować młodzież, rodzinę, znajomych i znajome do działania na rzecz ochrony klimatu? 

Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapisz się do nowego programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!”. Założysz z młodzieżą redakcję szkolną i przeprowadzicie razem projekt młodzieżowy, który uświadomi uczniom i uczennicom, że są aktywnymi obywatelami i obywatelkami i wspólnie mogą przyczynić się do pozytywnych zmian na gruncie lokalnym i globalnym. 

W programie „1Planet4All - Razem dla klimatu!” łączymy edukację globalną, klimatyczną i medialną, dzięki czemu uczestnicy i uczestniczki programu oraz młodzież, rozwiną wiele kompetencji takich jak: krytyczne myślenie i analizowanie przekazów medialnych, umiejętności komunikacyjne, praca w zespole. Program pokazuje, że zmiana klimatu dotyka wszystkich i razem możemy podjąć działania które przysłużą się wszystkim ludziom na całym świecie!

Co się będzie działo?

Uczestnicy i uczestniczki, które przystąpią do programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!”, przeprowadzą wraz z grupą uczniów i uczennic projekt młodzieżowy polegający na utworzeniu i prowadzeniu redakcji szkolnej, która będzie opracowywać w rzetelny i odpowiedzialny sposób materiały poświęcone zmianie klimatu. Jak?

 • Uczestnicy i uczestniczki będą otrzymywać newslettery*, w których znajdą materiały edukacyjne (merytoryczne i metodyczne) oraz wezmą udział w webinarium (5 października 2020), które wprowadzi ich w temat i metodologię programu oraz przygotuje do dalszej pracy.
 • Na podstawie otrzymanego scenariusza przeprowadzą zajęcia, w wyniku których powstanie redakcja szkolna złożona z uczniów i uczennic zainteresowanych tematem zmiany klimatu. Redakcja będzie działała co najmniej do 15 stycznia 2021 r., a jej opiekunem lub opiekunką będzie osoba uczestnicząca w programie.
 • Redakcja szkolna podejmie współpracę w dziennikarzem lub dziennikarką, którzy będą pełnić rolę mentorów i pomogą młodzieży w opracowaniu ciekawego materiału na temat lokalnych aspektów zmiany klimatu.
 • Praca redakcji będzie polegała na analizie pojawiających się komunikatów medialnych i tworzeniu własnych treści, dzięki czemu redakcje będą walczyć z fałszywymi wiadomościami i przekazywać swoim społecznościom (szkolnej, lokalnej, internetowej) rzetelne informacje na temat zmiany klimatu.
 • W czasie Tygodnia Edukacji Globalnej (16-22 listopada) redakcja zorganizuje Noc dziennikarzy - galię podczas której przedstawią społeczności szkolnej lub/i lokalnej rezultaty swojej dotychczasowej pracy i spotkają się z osobami, które mogą ich wesprzeć w dalszych działaniach.
 • Na zakończenie pracy redakcji szkolnej opiekun lub opiekunka redakcji przeprowadzi, na podstawie otrzymanego scenariusza, zajęcia podsumowujące, podczas których grupa dokona oceny swojej pracy i realizacji celów.
 • Rezultatem końcowym projektu będzie materiał dziennikarski (np. artykuł, fotoreportaż, blog), który będzie częścią ogólnopolskiego działania młodzieży i zostanie włączony do publikacji, którą będziemy dzielić się w naszych mediach społecznościowych.

* pierwszy newsletter zostanie wysłany w dniu 16 września 2020 r. Jeśli jako uczestnik lub uczestniczka programu nie otrzymałeś newslettera, skontaktuj się z koordynatorką programu: joanna.humka@ceo.org.pl

Wszystkich uczestników i uczestniczki zapraszamy do poszukiwania sojuszników projektu w szkole i poza nią. Idealnym miejscem do realizacji tych zadań będą szkolne biblioteki, dlatego zachęcamy redakcje do nawiązania współpracy z bibliotekarzami i bibliotekarkami oraz wykorzystania przestrzeni bibliotecznej do pracy, poszukiwania i analizowania materiałów oraz organizowania spotkań redakcyjnych.

Zespoły otrzymają możliwość wzięcia udziału w warsztatach stacjonarnych poświęconych prowadzeniu redakcji szkolnej i rzetelnemu dziennikarstwu oraz otrzymają możliwość uzyskania wsparcia mentora, który będzie konsultował ich materiały.

Zrealizowane działania będą wymienione na dyplomach udziału w projekcie.

 

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie:

 1. Zestaw materiałów edukacyjnych, m.in.:

 • Przewodnik po programie, wprowadzający w metodologię i tematykę projektu,

 • Scenariusze zajęć dla nauczycieli na temat zmiany klimatu, zakładania redakcji szkolnych i podsumowania projektu,

 • Przewodnik dla młodzieży na temat zakładania redakcji szkolnych i odpowiedzialnego dziennikarstwa o zmianie klimatu, 

 • 3 filmiki na temat zmiany klimatu, odpowiedzialnego dziennikarstwa, Celów Zrównoważonego Rozwoju i działań podejmowanych przez młodzież na rzecz ochrony klimatu,

 • Materiał pedagogiczny na wzmacniające warsztaty dla dziewcząt „Dlaczego dziewczyny ocalą Planetę?”.

 1. Webinarium wprowadzającym w temat programu “1Planet4All”

 2. Przestrzeń na Facebooku programowym, dająca możliwość dzielenia się swoimi działaniami i kontaktowania z innymi uczestnikami  i uczestniczkami projektu.

 3. Newsletter programowy wysyłany na adresy mailowe wszystkich uczestników.

 4. Możliwość opieki mentorskiej.

 5. Możliwość uczestniczenia w warsztatach. 

 6. Uczestniczki i uczestnicy, którzy złożą sprawozdanie z realizacji projektu otrzymają: 

 • dyplom uczestnictwa dla opiekuna lub opiekunki zespołu,

 • dyplom uczestnictwa dla szkoły, 

 • list z gratulacjami dla Dyrekcji szkoły.

 

Projekt „1Planet4All - Razem dla klimatu!”:

 • Pokazuje, że młodzież jest ważna a dzięki edukacji ma moc sprawczą!

 • Wprowadza uczestników i uczestniczki w kontekst działań ograniczających zjawisko zmiany klimatu podejmowanych na poziomie globalnym.

 • Podejmuje problem dezinformacji dotyczącej zmiany klimatu oraz wspiera umiejętność krytycznej analizy przekazów medialnych i tworzenia własnych treści dziennikarskich.

 • Daje poczucie osobistego wpływu na możliwość pozytywnych zmian, przynoszących korzyść wszystkim mieszkańcom i mieszkankom świata.

 • Promuje zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności.  

 • Pozwala na rozwijanie umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym życiu, takich jak umiejętność krytycznego myślenia, publicznego występowania, planowania działań i pracy w różnorodnej grupie.

 • Umożliwia włączenie się do ogólnoświatowych działań w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej

 • Daje poczucie wpływu na przyszłość!

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do zgłaszania się przynajmniej dwóch nauczycieli/nauczycielek z jednej szkoły. Prosimy o rejestrowanie się do na platformie każdego nauczyciela i każdą nauczycielkę zaangażowanych w projekt - uzyskują oni dostęp do materiałów edukacyjnych, a po zakończeniu projektu otrzymają dyplom.

Dla kogo program?

Do programu zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wszystkich przedmiotów, wychowawców/wychowawczynie, pedagogów/pedagożki i bibliotekarzy/bibliotekarki ze szkół podstawowych (klas IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych i placówek oświatowo-wychowawczych, zainteresowanych działaniem na rzecz ochrony klimatu i rozwojem umiejętności medialnych swoich i młodzieży. 

Szczególnie zapraszamy do współpracy biblioteki szkolne, które będą idealną przestrzenią dla rozwoju umiejętności dziennikarskich młodzieży.

Ile trwa projekt?

Projekt trwa od 14.09.2020 do 15.01.2021

Jak dołączyć?

Zapoznaj się z regulaminem programu zamieszczonym poniżej. Do programu zachęcamy do zgłaszania się przynajmniej dwóch nauczycieli lub nauczycielek z jednej szkoły. Każda osoba musi jednak zarejestrować się osobiście, aby wziąć udział w programie i, po złożeniu sprawozdania z realizacji projektu, otrzymać dyplom uczestnictwa. 

Rejestracja do programu przebiega w Społeczności CEO. Kliknij >TUTAJ<, aby przejść do rejestracji.

Społeczność CEO to internetowy portal Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej umożliwiający nauczycielom, uczniom i wszystkim zainteresowanym zgłaszanie swojego udziału w programach, szkoleniach, konferencjach i wszelkich innych aktywnościach organizowanych przez Fundację.

 • Jeśli brałeś już udział w innym programie CEO zapewne posiadasz konto, zaloguj się zatem i sprawdź czy dane Twojej szkoły są aktualne. Jeśli nie pamiętasz hasła możesz zawsze kliknąć "przypomnij hasło". Wtedy na Twojego maila przyjdzie mail z linkiem do zmiany hasła.

 • Jeśli jesteś z nami po raz pierwszy, prosimy Cię o założenie konta. Kliknij przycisk "Załóż konto" i podaj swoje dane. Na Twojego maila przyjdzie link aktywacyjny. Sprawdź, czy doszedł, jeśli nie – prosimy o kontakt z koordynatorką. Po kliknięciu w link aktywacyjny Twoje konto zostanie aktywowane. Od tego momentu możesz logować się na Społeczność CEO. Po kliknięciu w link aktywacyjny następuje przeniesienie do okna, w którym należy uzupełnić kolejne dane, tzn. dodać instytucję (czyli szkołę, którą zgłaszasz do programu). Za pomocą kryteriów wyszukiwania (kod pocztowy, województwo...) wybierz Twoją szkołę z listy.

 • Po zalogowaniu się na Społeczność CEO przejdź do zakładki "Rejestracja do programu" (w prawym górnym rogu). Z listy rozwijanej wybierz zakładkę „Edukacja globalna i ekologiczna”, a następnie program "1Planet4All - Razem dla klimatu!".

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy. 

 • Dziękujemy za rejestrację! Jeśli zgłoszenie zostało wypełnione poprawnie, pojawi się komunikat "Formularz wysłany pomyślnie".

Przy rejestracji do programu prosimy o podanie maila osobistego. Wszystkie informacje o programie, materiały, harmonogram itd. będą wysłane w formie newslettera na maila podanego w systemie.

Zachęcamy nauczycieli/ki, by poprosili swoich dyrektorów(ki) o zgodę i wpisywali uczniom/uczennicom na  świadectwa roczne udział w programie CEO jako osiągnięcie.

Jest to możliwe zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych, które umożliwia wpisanie na świadectwie „- uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego”.

 

Rekrutacja trwa od 10 czerwca do 14 września 2020!

Załaczone Dokumenty: