W tym roku termin Wielkanocy jest zbieżny z obchodami Dnia Ziemi. Zachęcamy zatem, aby połączyć obchody tych dwóch świąt. Dzień Ziemi to doskonała okazja, aby nawiązywać do globalnych wyzwań na rzecz ochrony klimatu i środowiska. 

Klimat

Zmiana klimatu jest palącym problemem, który pozostaje wyzwaniem dla nas wszystkich na poziomie indywidualnym, lokalnym, krajowym i światowym. Młodzież na calym świecie przejmuje inicjatywę organizując Młodzieżowy Strajk dla Klimatu i pokazując, jak wiele zależy od edukacji i sprawczości młodych ludzi. Działania podjęte w czasie strajków w Polsce można zobaczyć na stronie: strajkdlaklimatu.pl. i my zachęcamy młodzież do podjęcia działań w szkole. Pomocny w tym będzie Przewodnik po kampaniach i debatach, który poprzez metodę projektu mlodzieżowego prowadzi uczniów i uczennice do zorganizowania własnych działań na rzecz klimatu. Znajdziecie tam też pomysły jak spędzić Wielkanoc w duchu ekologii, zero-waste i niemarnowania żywności, lub ograniczyć mięso, którego produkcja znacznie wpływa na zmianę klimatu. Ważnym aspektem w kontekście ochrony klimatu jest wskazanie indywidulanych wyborów. Jednym z nich może być ograniczenie plastiku. Mówi o tym scenariusz Michała Szczepanika na geografię pt. "Ocean plastiku".

Zmiana klimatu spowodowana jest m.in. nieumiejętnym korzystaniem z zasobów naturalnych i skutkuje wzrostem temperatury, topnieniem lodowców, podniesieniem poziomu wód, pustynnieniem i erozją gleb. Najbardziej podatne na wpływy zmian klimatu są kraje globalnego Południa, których gospodarka w silny sposób opiera się na zasobach naturalnych, i z uwagi na strukturę gospodarki (w większości opartej na rolnictwie) jest zależna od przyrody. Aby pokazać uczniom zagrożenia płynące ze zmiany klimatu zagrajcie z nimi w “Klimatyczne domino” lub wykorzystajcie scenariusz Joanny Sowy na lekcje biologii pt. “Globalna zmiana klimatu i jej następstwa”. Na stronie programu Klimat to temat! znajdziecie też wiele scenariuszy przedmiotowych m.in. do religii, geografii czy biologii poruszających temat zmiany klimatu: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy

Bioróżnorodność

Jedną z konsekwencji zmiany klimatu jest zanik różnorodności biologicznej, która jest skarbem Ziemi. Ma ona wielkie znaczenie dla ewolucji i trwałości życia w biosferze. Niestety na skutek wielu czynników takich jak utrata siedlisk czy wymieranie gatunków bioróżnorodność zanika. Scenariusz Grażyny Skirmuntt pt. I ty możesz nam pomóc! Rośliny zagrożone wyginięciem” uwrażliwia na los zagrożonych gatunków, wyjaśnia związek pomiędzy popytem na egzotyczne gatunki a ich zagładą. Aby pokazać uczniom ze szkół podstawowych zagadnienia związane z bioróżnorodnością polecamy animację  pt. “Co to jest bioróżnorodność?”

Środowisko

Wielkanoc to czas, kiedy możemy znaleźć chwilę na spacer w lesie i zastanowić się nad naszym wplywem na środowisko. Ćwiczenie pt. „Wszystkie drogi prowadzą do lasu” poświęcone jest lasom, jego produktom i terenami, na których niegdyś rósł las. W trakcie ćwiczenia młodzież może lepiej zrozumieć związek człowieka z lasem, a także zobaczyć swoje miejsce w łańcuchu zależności. Ćwiczenie na geografię pt. "Jak kawa może ocalić tropikalny las?" porusza zaś kwestię naszych wyborów konsumenckich i ich wpływu na środowisko. Podczas zajęć ze scenariuszem do geografii "Człowiek w harmonii z przyrodą" uczniowie i uczennice ustalają, jakie współzależności istnieją pomiędzy elementami środowiska a działaniami człowieka. Poznają przykłady współpracy ludzi z różnych krajów na rzecz ochrony przyrody. Dostrzegają współzależności globalne i wspólną odpowiedzialność za losy środowiska oraz nabierają przekonania do indywidualnego angażowania się w ochronę przyrody. Scenariusz Agnieszki Sporysiak na zajęcia języka angielskiego pt. Wylesianie: myśl globalnie, działaj lokalnie (deforestation: think global, act local)” zapoznaje młodzież z zagadnieniem wycinania lasów na świecie i uzmysławia wpływ wylesiania na stan lokalnego i globalnego środowiska naturalnego. Jakie jeszcze czynniki zagrażają lasom? O tym można się przekonać wykonując ćwiczenie pt. “Nauka nie idzie w las”, które można zastosować na lekcjach geografii, biologii i historii. 

To tylko kilka przykładów scenariuszy zajęć, jakie posiadamy w zasobach CEO. O wiele więcej znajdziecie na stronach globalna.ceo.org.plekologia.ceo.org.pl lub wezoddech.ceo.org.pl A jeśli macie ochotę podzielić się relacją z zajęć przeprowadzonych na podstawie naszych scenariuszy, prześlijcie nam zdjęcia i opis na globalna@ceo.org.pl.