O programie

Zależy Wam na poruszaniu podczas zajęć aktualnych i ważnych zagadnień oraz wyzwań ekologicznych? Szukacie inspirujących materiałów i metod angażowania młodzieży w zagadnienie rozwoju zrównoważonego, w ramach edukacji ekologicznej? Chcecie zachęcać młodzież do poznawania przyrody i zmiany nawyków? Zależy Wam na wzmocnieniu proekologicznych postaw w szkole? Razem możemy tworzyć zrównoważone i ekologiczne szkoły! 

Program pogłębia u młodzieży świadomość dotyczącą środowiska naturalnego, więź z naturą i poczucie odpowiedzialności za lokalne otoczenie. Skupia się na rozbudzeniu u uczniów i uczennic zainteresowania tym, co dookoła nas, uczy rozpoznawania zagrożeń i wyzwań związanych z ochroną przyrody. Uczestniczki i uczestnicy przy wsparciu opiekuna tworzą warunki do nauki w terenie i nawiązują współpracę z lokalną społecznością.

Uczestniczki i uczestnicy projektu:

  • wezmą aktywny udział w kursie internetowym i webinarze wprowadzającym (otrzymają pakiet wprowadzający do programu),
  • przeprowadzą minimum 5 spotkań dla swojej klasy, a w II semestrze zrekrutują młodzieżową grupę projektową,
  • przeprowadzą z młodzieżową grupa projektową Ekologiczny projekt młodzieżowy.

Naszym uczestnikom i uczestniczkom oferujemy:

  • Kurs internetowy wprowadzający do edukacji ekologicznej wraz z kompletem materiałów edukacyjnych umożliwiających przeprowadzenie angażujących spotkań dla młodzieży (scenariusze lekcji, prezentacje, gry, karty pracy),
  • Festiwale internetowe dla młodzieży zrzeszające grupy projektowe z całej Polski,  z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej i Dnia Ziemi,
  • Możliwość uczestnictwa w webinarach i spotkaniach organizowanych przez obszar programowy Odpowiadaj na globalne wyzwania:
  • Webinarium przygotowującym nauczycieli do szkolnych obchodów europejskiego święta Tydzień Edukacji Globalnej (listopada 2021 r.).
  • Webinarium przygotowującym do podsumowania projektów młodzieżowych (maj 2022 r.).
  • Podsumowaniu projektów młodzieżowych realizowanych w ramach programu „Ekologiczna szkoła” podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych Centrum Edukacji Obywatelskiej (czerwiec 2022 r.).
  • Uczestnictwo grup projektowych w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych (czerwiec 2022).

Edukacja ekologiczna, którą realizujemy w szkołach, kładzie nacisk na praktykę (poszukiwanie i próby wdrażania rozwiązań konkretnych wyzwań środowiskowych) oraz kształtuje postawy wrażliwości, uważności i empatii poprzez budowanie więzi z przyrodą, uczy stawiania pytań i rzetelnego poszukiwania wiedzy, weryfikowania i analizowania informacji oraz ich źródeł.  

HARMONOGRAM 

I SEMESTR: UCZYMY SIĘ!   
W I semestrze uczestnicy i uczestniczki kursu zwiększą swoją wiedzę o aktualnych wyzwaniach środowiskowych, lokalnie i globalnie. Będą zdobywać umiejętności metodyczne potrzebne do rozbudzenia zainteresowań ekologicznych młodych ludzi, podniesienia ich umiejętności i kompetencji (m.in. społecznych, obywatelskich, środowiskowych, globalnych i krytycznego myślenia), stworzenia dodatkowych okazji w szkole do poznawania okolicy i otaczającego środowiska przyrodniczego przez zajęcia przedmiotowe lub dodatkowe. Zadaniem uczestników i uczestniczek będzie przeprowadzenie minimum dwóch zajęć (najlepiej we współpracy z innym nauczycielem lub nauczycielką), w celu wzmocniania więzi młodzieży z naturą oraz przekazania informacji na temat aktualnych wyzwań środowiskowych, lokalnych i globalnych. Grupy młodzieżowe w I semestrze roku szkolnego poznają zagadnienia związane głównie z różnorodnością biologiczną.

II SEMESTR: DZIAŁAMY!
W II semestrze roku szkolnego nauczyciele i nauczycielki uczestniczący w kursie internetowym koncentrują swoje działania na przeprowadzeniu z uczniami i uczennicami projektu młodzieżowego. Grupy młodzieżowe będą pracować nad projektem na rzecz wybranego wyzwania środowiskowego (w obszarze ochrony różnorodności biologicznej) zdiagnozowanego w swoim sąsiedztwie. Działania będą skierowane do społeczności szkolnej i /lub lokalnej i mają na celu zachęcać do wspólnego poznawania i odpowiadania na wyzwania globalne związane z ochroną środowiska. Dzięki działaniom w II semestrze uczestnicy i uczestniczki kursu wesprą młodzież w rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich.