Jakie możliwości daje nieskoszony trawnik? - zadanie interdyscyplinarne nr. 2 - klasy VII-VIII

 
Zadanie interdyscyplinarne Jakie możliwości daje nieskoszony trawnik? składa się z aktywności, w ramach których uczniowie i uczennice szukają odpowiedzi na pytanie kluczowe. Realizacja zadania wprowadza w zagadnienia związane z ochroną różnorodności biologicznej w Polsce i Europie. Zadanie najlepiej realizować we współpracy międzyprzedmiotowej, realizując wszystkie aktywności, dając młodzieży możliwość poszukiwania odpowiedzi w ramach różnych przedmiotów. Przedmioty, dla których dedykowane jest zadanie to: geografia/przyroda/biologia, matematyka, język polski i godzina wychowawcza. 
 
Cele zadania w języku ucznia/uczennicy:
  • dowiem się, jaka jest różnica między środowiskiem naturalnym i tym zmienionym przez człowieka,
  • dowiem się, jakie korzyści płyną z odbudowy środowiska przyrodniczego na przykładzie przemiany trawnika w łąkę kwietną,
  • dowiem się, jak i dlaczego warto prowadzić działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych i ich znaczenia dla różnorodności biologicznej,
  • poznam cele i założenia Europejskiego Zielonego Ładu,
  • poznam założenia program ochrony różnorodności biologicznej Natura 2000.
 
Kryteria sukcesu w języku ucznia/uczennicy:
  • wyjaśniam różnice pomiędzy środowiskiem naturalnym i środowiskiem zmienionym przez człowieka,
  • potrafię wymienić korzyści płynące z przebywania w naturze i odbudowy środowiska naturalnego (zasianie łąki, tworzenie korytarzy ekologicznych),
  • wyjaśniam pojęcie korytarzy ekologicznych i korzystam z cyfrowej mapy korytarzy ekologicznych Natura 2000,
  • wyjaśniam, jaki jest cel i najważniejsze założenia strategii Europejski Zielony Ład,
  • propaguję ochronę środowiska naturalnego, w tym niekoszenie trawników i ukwiecanie łąk.

 

Program "Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie" jest współfinansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Unii Europejskiej.