Październik w Klimat to temat! upłynął pod znakiem przeprowadzania scenariuszy bazowych oraz pracy na scenariuszach przedmiotowych.

Uczniowie klasy VIIIc ze Szkoly Podstawowej nr. 21 w Elblągu mieli możliwość porozmawiania na lekcji biologii o tym, jak zmiana klimatu wpłynie na bioróżnorodność gatunkową i przetrwanie gatunków. Dwa kolejne zagadnienia: przyczyny i skutki zmian klimatu oraz  sposoby redukcji emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych, jak również propozycje działań adaptacyjnych do zmian klimatu, były punktem do rozważań na lekcjach geografii.  Uczniowie dowiedzieli się,  m.in., że nie tylko w skali globalnej musimy podejmować różne działania. Warto angażować się także w działania lokalnie. Możemy zmniejszyć tempo globalnego ocieplenia, podejmując działania w swoim najbliższym otoczeniu, o ile chcemy, żeby w przyszłości można było żyć w czystym, zdrowym otoczeniu, o ile chcemy realizować swoje plany bez obawy o żywność czy wodę.

 

Klasa 5B ze Szkoły Podstawowej im. A. Asnyka z Warszawy wykonała prace na temat ochrony środowiska w tym klimatu w naszym kraju. Wcześniej odbyła się pogadanka na zajęciach dodatkowych na temat zanieczyszczonego powietrza w naszym kraju i zdrowym odżywianiu. 

 

W ramach  realizacji  programu ,,Klimat  to  temat"  uczniowie i uczennice z klasy  IIIa gimnazjum z XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie na lekcji  biologii  stworzyli  drzewo klimatyczne. W 4-osobowych zespołach na podstawie krótkich tekstów pomocniczych umieszczali na korzeniach drzewa przyczyny, a na konarach skutki globalnego ocieplenia. W ten sposób usystematyzowali swoją wiedzę na temat przyczyn i skutków zmiany klimatu w minionym stuleciu. Na lekcji  chemii  otrzymali  metodą  laboratoryjną  dwa  gazy  cieplarniane  – dwutlenek  węgla CO2  i  metan CH4. Następnie  zbadali   właściwości  fizyczne  i chemiczne  tych  gazów. Podczas  zajęć dowiedzieli się, że są to gazy,  które  przyczyniają się do zmiany klimatu i podwyższenia temperatury  na Ziemi. Największą  atrakcją  dla  uczniów  było  samodzielne  napełnienie  balonów  dwutlenkiem  węgla  oraz  podpalenie  baniek  mydlanych  napełnionych  metanem. Dużym zaskoczeniem dla uczniów był wynik uzyskany podczas pracy  z ,,kalkulatorem  emisji CO2", który przedstawiał  ilość dwutlenku  węgla pochodzącego  z gospodarstwa  domowego.

W Szkole Podstawowej nr. 10 w Warszawie przeprowadzony został scenariusz do WOS-u, dopasowany do potrzeb uczniów i uczennic z klasy IV, którzy zapoznani zostali z najważniejszymi informacjami dotyczącymi  idei organizowania Międzynarodowych Szczytów Klimatycznych oraz  z przebiegiem Szczytu Klimatycznego, jaki miał miejsce w Warszawie w 2013 roku. Następnie uczniowie zostali zapoznani z zasadami gry planszowej "Klimat to temat” i w grupach wcielając się w role  poszczególnych graczy przystąpili do gry. Emocji było bardzo dużo. Nikt nie chciał znaleźć się „pod wodą”. Uczniowie na własnej skórze (jako gracze) mogli przekonać się, że zmiana klimatu ma wpływ na wszystkich mieszkańców Ziemi (w grze – na wszystkich uczestników zabawy).

Podczas zajęć ekologicznych uczniowie i uczennice realizowali scenariusz bazowy z programu „Klimat to temat”. Zapoznali się  ze zmianą klimatu, która zachodzą na skutek działalności człowieka.  Zastanawiali się, co można zrobić w skali indywidualnej, lokalnej i globalnej, aby powstrzymać emisję gazów cieplarnianych. W poszczególnych kolumnach tabeli dopisywali swoje propozycje związane z powstrzymaniem skutków zmian klimatycznych.

 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane relacje i zapraszamy do nadsyłania kolejnych.

 

 

 

Program "Klimat to temat" jest realizowany dzięki dofinasowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków z Unii Europejskiej.