Zmiana klimatu - jak wzrastała temperatura na Ziemi?

W literaturze, rozmowach i dyskusjach na temat zmiany klimatu bardzo często wspomina się o zmianie średniej rocznej temperatury Ziemi. Z corocznych raportów Światowej Organizacji Meteorologicznej wynika, że ostatnie lata były najcieplejszymi w historii Ziemi, ale co to właściwie znaczy?

Papier, drukarka i losy świata

Materiał proponowany jest jako podsumowanie nauki historii w gimnazjum, łączy bowiem wszystkie omawiane epoki historyczne. Ze względu na jego odniesienie do różnych punktów podstawy programowej możliwe jest jednak wykorzystanie go w całości lub we fragmentach na poziomie klasy I i III. Podczas zajęć młodzież uczy się wiązać zdarzenia z przeszłości z ich skutkami w dzisiejszym świecie. Ponadto ma szansę zauważyć, że wytwory cywilizacji, z których obecnie korzystamy, są wynikiem pracy przedstawicieli i przedstawicielek wielu kultur i pokoleń.

Kolonializm XIX-wieczny z perspektywy kolonizowanych i kolonizujących

Zajęcia pozwolą uczniom i uczennicom poznać problem kolonializmu w XIX wieku z różnych perspektyw i punktów widzenia uczestników/uczestniczek tego procesu historycznego. Młodzież dowie się, w jaki sposób kolonializm determinował losy całych pokoleń z różnych części świata.

Czy odczuwasz skutki rewolucji przemysłowej?

Ćwiczenie jest podsumowaniem zajęć dotyczących rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Pozwoli ono uczniom i uczennicom zrozumieć, czym jest cywilizacja przemysłowa, oraz dostrzec długofalowe efekty industrializacji. Zastosowanie symulacji komputerowej zilustruje zachodzące zmiany klimatyczne i związane z nimi globalne zagrożenia.

Cywilizacje wielkich rzek

Zajęcia wprowadzające do tematyki edukacji globalnej, podczas których młodzież zapozna się z podstawową terminologią (np. z pojęciami: globalna Północ, globalne Południe) oraz zrozumie znaczenie wody dla rozwoju cywilizacji. Uczniowie i uczennice dowiedzą się o najstarszych cywilizacjach wielkich rzek oraz ich spuściźnie. Będą doskonalić umiejętność pracy w grupie i posługiwania się mapami.

Woda - źródło życia

Błękitna planeta - takim hasłem często określa się Ziemię. Niebieski kolor mórz i oceanów nie pozostawia wątpliwości - otacza nas woda.